Stay up-to-date and subscribe to the BTCV newsletter
Find out about the latest and most important achievements of the team that is building the Bitcoin Vault brand. Stay safe by learning how to protect yourself in the most modern and least regulated crypto currency environment. Learn more about the nuances of safe activities among exchanges, wallets, and platforms offering goods and services for cryptocurrency.

Subscribe to our newsletter

show more
Tôi đồng ý cho phép ELECTRIC VAULT sp.z o.o. có trụ sở tại Warsaw, đường Prosta 70, mã bưu điện 00-838 Warsaw, Ba Lan, Đơn Vị Thương Mại của Toà Án Quốc Gia (Commercial Division of the National Court) đăng ký với mã số 0000861440, NIP: 1182213907 (Đơn Vị Quản Trị Dữ Liệu - Data Administrator) xử lý dữ liệu cá nhân của tôi dưới dạng địa chỉ email, tên và họ, để gửi cho tôi các thông tin tiếp thị liên quan tới sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi Đơn Vị Quản Trị Dữ Liệu (Data Administrator) thông qua các phương tiện liên lạc điện tử, thể theo các quy định của Điều 10, Mục 1 và 2 của Luật cung cấp dịch vụ điện tử.

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính Sách Bảo Mật của Google và Các Điều Khoản của Dịch Vụ cũng được áp dụng tại đây. Privacy Policy & Terms of Service